Powrót

Regulamin szkolenia w Akademii Ślubnej Butterfly Wedding


 

1. ORGANIZATOR SZKOLENIA

Organizatorem szkoleń jest firma BUTTERFLY AGNIESZKA ABRAMOWICZ z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Szarotki 3, Regon 320611925 NIP: 852-160-84-70, właściciel Akademii Ślubnej Butterfly Wedding. Organizator posiada wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00059/2023 .Strona internetowa Organizatora www.akademiaslubna.eu, www.akademiaslubna.pl.

2. UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia jest każda osoba, która zgłosiła swój udział w szkoleniu poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie Organizatora www.akademiaslubna.eu lub www.akademiaslubna.pl . Osoba bądź osoby wyrażające chęć uczestnictwa w szkoleniu niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w celu nabycia szkolenia u Organizatora.

3. OFERTA SZKOLENIOWA

Program szkolenia i jego zakres, miasto w którym szkolenie jest organizowane, termin a także cena są określone w ofercie szkoleń, które znajdują się na stronie www.akademiaslubna.eu oraz www.akademiaslubna.pl . Miejsce, a także adres szkolenia zostanie podany uczestnikom najpóźniej do tygodnia przed rozpoczęciem szkolenia. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub też odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych bądź też z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników.

4. UMOWA

Udział w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Organizatora www.akademiaslubna.eu lub www.akademiaslubna.pl . Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Zgłoszenie udziału w szkoleniu przewidziany w niniejszym regulaminie stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązany do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych a punktach 5 Regulaminu. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną osobę poprzez wpisanie w treści formularza wiadomości z informacją o zgłoszeniu kilku osób jednocześnie. Zgłaszana osoba ma obowiązek wykonać tą samą czynność wypełniając formularz zgłoszeniowy.

5. REZYGNACJA Z UDZIAŁU ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Uczestnik, który zawarł umowę ma prawo do jej rozwiązania bez podawania przyczyny przesyłając maila o rezygnacji na adres szkolenia@akademiaslubna.eu . Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie jeśli nastąpi to na 10 lub więcej dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia. W tym przypadku Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty najpóźniej do 10 dni roboczych. Jeśli uczestnik szkolenia zrezygnuje w terminie poniżej 10 dni od rozpoczęcia szkolenia zostanie obciążony kwotą wpłaconej zaliczki w wysokości 800 zł. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy przesłać emailem na adres szkolenia@akademiaslubna.eu .
Jeśli uczestnik z powodu zdarzeń losowych będzie zobowiązany do rezygnacji ze szkolenia w trakcie jego trwania będzie miał prawo do skorzystania z kursu w innym terminie ustalonym w późniejszym czasie z Organizatorem. W takim przypadku Uczestnik może starać się o zwrot 50% poniesionych kosztów poprzez udokumentowanie stosownym potwierdzeniem bądź zaświadczeniem z instytucji typu, szpital-lekarz, policja, ksiądz. Rozpatrzenie wniosku nastąpi do 10 dni roboczych, a zwrot gotówki w ciągu kolejnych 10 dni roboczych od daty rozpatrzenia zaświadczenia, potwierdzenia. Decyzja Organizatora zostanie przekazana Uczestnikowi drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres.
Jeśli uczestnik szkolenia nie wpłaci na konto Organizatora pełnej kwoty na szkolenie może zostać skreślony z listy Uczestników, a jego ponowne zapisanie na listę Uczestników obciąży go kwotą 800 zł.

6. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

Jeśli szkolenie nie może odbyć się w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem bądź telefonicznie jednoczenie proponując nowy termin do wyboru bądź zwrot 100% opłaty za szkolenie.
W żadnym wypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika dotyczących kosztów dojazdu, noclegu oraz innych.

71-604 Szczecin, ul. Szarotki 3

Butterfly Agnieszka Abramowicz

NIP: 8521608470

Numer konta 23 1050 1559 1000 0091 4493 4313

© Copyright 2019-2024 by Akademia Ślubna Butterfly Wedding

szkolenia@akademiaslubna.eu

tel. +48 500 646 130

Akademia Ślubna Butterfly